Selecteer een pagina

Opgesteld 3-12-2010 Door EDV diensten gevestigd te Hoogezand 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

a. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/ andere bedrijfsdiensten. 

of 

b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan EDV diensten , zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld. 

c. Indien het EDV diensten tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomene noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.
d. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen -niet zijnde christelijke of nationale feestdagen -van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, dan wel EDV diensten, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.
Artikel 7 Contractnaleving en controle
a. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het overeengekomen werkprogramma, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteit normering en -controlesysteem constateert, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever EDV diensten schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.
b. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste: 1. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
2. een redelijke termijn waarbinnen EDV diensten de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
c. Indien door EDV diensten de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
De opdrachtgever zal EDV diensten hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen.
Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste door de opdrachtgever aan EDV diensten gemelde afwijking is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat
bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en EDV diensten een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden. 

Artikel 8 Hulpmiddelen
a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp en eventuele reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. EDV diensten is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
b. In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. 

b. Partijen:
1. Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie
basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht.
2 Uitvoerder:
de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie
basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht.
c. Werkprogramma: een formulier waarop EDV diensten in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk tevens plaats, tijd en frequentie van de verschillende werkzaamheden vermeldende, op basis waarvan deze worden uitgevoerd.
d. Object: het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc.
Artikel 2 Offerte
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
Artikel 3 Opdrachtbevestiging
a. Nadat door EDV diensten de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging plus het werkprogramma, mag EDV diensten er van uitgaan, dat de opdrachtgever zich met opdrachtbevestiging en werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving EDV diensten middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
b. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.
c. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij schriftelijk heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.
Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 6 lid b en artikel 9 lid c van deze Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.
Artikel 5 Onderaanneming
a. EDV diensten zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glazenwas- werkzaamheden en/of éénmalige werkzaamheden.
b EDV diensten zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien glazenwas-werkzaamheden en/of éénmalige werkzaamheden door derden zullen worden verricht. Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
a. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd. 

op 

op 

Bij glazenwas-werkzaamheden aan de buitenkant van het object is het EDV diensten toegestaan
kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn. 

c. In overleg tussen opdrachtgever en EDV diensten zullen zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door EDV diensten, kosteloos ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever is ook overigens gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van EDV diensten, die in haar ruimtes 

wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van de bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. 

De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van EDV diensten.
d. In overleg met EDV diensten zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van EDV diensten voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.
Artikel 9 Prijs
a. De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.
b. Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van EDV diensten
prijs aanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.
c. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/ of andere kosten van EDV diensten, tengevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter,
of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractsprijs plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het Ministerie van Economische Zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een prijzenbeschikking als hierboven bedoeld, kan EDV diensten overgaan tot het doorvoeren van een wijziging van de contractsprijs, indien de ontwikkeling van de kosten daartoe aanleiding geeft. 

Artikel 10 Betaling 

a. Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien de offerte hierover niets naders regelt, vindt facturering plaats
uiterlijk in de derde week van de kalendermaand of vierwekelijkse periode. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

b. Indien betaling na deze termijn geschiedt, zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
c. EDV diensten is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
d. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom. 

e. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op EDV diensten te verrekenen. 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud 

Wanneer EDV diensten goederen aan de opdrachtgever verkoopt, zoals schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden, behoudt EDV diensten om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de terzake van die goederen door haar aan de opdrachtgever gezonden rekeningen zal zijn verstreken. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

a. EDV diensten is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van onvoorzichtigheid c.q. nalatigheid van EDV diensten, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad 1.134.000 per gebeurtenis. Boven 1.135.000 is EDV diensten niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van EDV diensten een ander maximumbedrag overeengekomen (zie lid b van dit artikel). 

b. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid voor de schade, te wijten aan opzet of grove schuld van EDV diensten, zijn personeel of onderaannemers die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht, op een hoger bedrag dan 

1.135.000 doch niet meer dan 2.500.000 per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die EDV diensten heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. 

c. De schade, zoals bedoeld in lid a en b waarvoor EDV diensten tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. EDV diensten is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed. 

d. EDV diensten heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid a en b de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen EDV diensten verzekerd is, met een minimum verzekerd bedrag van 100.000 per verzekeringsjaar. 

e. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is EDV diensten niet aansprakelijk.
f. aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d. 

g. De opdrachtgever vrijwaart EDV diensten voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.
h. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden.
Artikel 13 Schadeloosstelling
a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van EDV diensten, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en EDV diensten en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van EDV diensten in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten EDV diensten om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever. 

b. Indien zonder instemming van EDV diensten door de opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan met de in lid a. van dit artikel bedoelde werknemers, verbeurt de opdrachtgever EDV diensten een boete van 500 per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.